Kana zvasvikakunerumweruvara, chinhuchekutangachinouyamupfungwadzakochingavechinyorwachemavaraaunoziva. Dzinogonakuvedzvuku, bhuruu, girini, dema, chena, ruvararwepepuru, grey, pink, yepepuruuye etcetera. Iyezvino, iweunofanirwakuzivakutikuneanopfuuramamirioniguminematanhatuemavara.

Iweunoona, mavarahaagonikupatsanurwakubvakuhupenyuhwevanhu. Pasinakutaura, iweunofanirwakuveunojairananemuvarawepende. Kana kutipamwe, iweunofanirawokunyoreraruvaradhizaini kana pendipendiyeunyanzvihwako. Uyezvakare, haugonekudzivisakuisavhudzinyororuvara kana kunyatsogadziraruvararwekutirunyararo. Iweunoona, ruvarandohunhuhwekuonakwevanhukwekuonahunotsanangurwakuburikidzanemhandodzemavara.

ChiichinonziColour Palette?

Chekutangachinhuchekutanga, iweunofanirwakuzivakutiiyophaletiyemavarandeimwezitarechirongwachemuvara. Iweunoona, muneruvarakufungidzira, chirongwachemavarandikokusarudzwakwemavaraanoshandiswamukugadzirahuwanduhwemidhiya. Pasinakutaura, achromatic anoshandisayemavaramachenainemavaramatema. Iyo muenzanisoweiyoyakadzikauyeyakasarudzikaruvarachirongwamuneyewebhudhizaini. Uyezvekutaura, zvirongwazvemavarazvinoshandiswakugadzirachimirouyechinokwezva.

NheyodzeKusimbisadzeThisheniYemuvarauyeRuvara terminology

 • Hue

Chiiruvarachinhu, kungebhuruu kana tsvuku

 • Chroma

Ruvararwakachenazvakadii; kushayikwakwechena, dema kana grey akawedzeredzwakwazviri

 • Mugovera

Ikokusasimba kana kushayasimbakwevara

 • Kukosha

Rakajekasei kana rakasvibaruvara

 • Toni

Yakagadzirwanekuwedzera grey kuneyakachena hue

 • Mvuri

Yakagadzirwanekuwedzerademakuneyakachena hue

 • Tint

Yakagadzirwanekuwedzerachenakune hue

Ndeapimavaraakasiyanaeplette?

Kunerumweruzivo, kune mana makuruemhandodzemavaramapepa. Apachienda!

 • Monochromatic

Ehe, inoratidzaakasiyanamimvuriuyekudzikakweimwe hue. Iweunoona, zvinogonakuvezvirinyoremarongeroemasikirinikugadzira. Imhakayekutizveseizvizvinotorwakubvamunerumweruvara. Ehe, zvinogonakuomesaasihazvigonekekugadzira jarring kana pamweyakashatachirongwa. Zvakadaro, iweunofanirwakuveunongwarira. Ndizvozvo! Monochromatic palettes inogonakufinha kana yaitwazvisizvo.

 • Analogous

Iyo inotevera, inoratidzarakakuraruvarauyemavarakubvakunerumwerutivirwayo pane vhirivhiri. Zvizhinjikuziva, mapepaanowanzoitabasarakakurakuratidzakutenderera. Panguvaimwechete, iyoinoshandawokufananamukatimekugadzira. Hongu, ivovarinyorekushandanayosezvopasinamusiyanowakakuramukati hue. Pane kudaro, iweunogonakuonaiyomutsaukoinorohwakunyanyakuburikidzanekusiyanakwemumvuriwevara. Uye, iyoinogumiracherokukanganisa

 • Zvakakwana

Iyo inotevera, inowiridzira kana iyoinopesananemavarakubvavhirivhiri. Yakaitasengetsvukuuyegirini, bhuruuuyeorenji, zvichingodaro. Ehe, mapepaanowiriranaakakoshakuneimwepfungwayekudzikama. Pasinakutaura, iweunogonakutarisa analogous palettes. Pano, iweunogonakuwedzeraakasiyanamatipipamwechetenemumvuriunogonakuwedzerazvirongwa. Iyiichaveinobatsiramukudziviriramutsaukounopenya. Saka, iweunogonakudzivirirakugadzira eyestrain kamwechetemavirianopikisanamavaraanoiswapadivipeumweneumwe.

 • Triadic

Yekupedzisira, inoratidzamavaramatatukubvakuanenzwananamapepa pane vhirivhiri. Ivo vakaitakungetsvuku, yero, uyebhuruuzvakare. Iweunogonakuonaiyonzira ye triadic inogadziraiyoyakawandakusiana pa Palette. Neichichikonzero, zvinotorazvishomakurongauyekuyedza. Hapanamubvunzo, zvakangodarosezvozvichisanganisirayakakuranhambayenhudzinopokana.

IweUnozivaZvinorehwaNemavara?

 • Bhuruu: kuvimba, kugadzikana, ungwaru
 • Orange: mufaro, kushingairira, kusika
 • Nhema: kukwirira, simba, chakavanzika
 • Tsvuku: simba, simba, shungu
 • chena: kuchena, kuchena, kukwana
 • Yero: njere, mufaro, simba
 • Green: kukura, nyowani, chishuvo, chengetedzo
 • Chinangwa: chishuvo, kusarudzika, kusika

Ndinowanaseipendiyanguyemuvara?

 • NhanhoYekutanga

Iweunofanirwakusarudzayako undertones. Kutiuonemwakawakowemavara, chekutangaiweunofanirwakuona kana mafichaakoainekudziya kana kutonhorera undertones.

 • Nhanhoyechipiri

Tally kumusoro

 • NhanhoYechitatu

Gadzayakakwirirakusiyanisa kana kudereramusiyano

 • NhanhoYechina

Kuongororamwakawakowemavara

 • NhanhoYechishanu

Tarisapendiyakoyemuvara!

ChiichinonziColour Swatch?

Zvakanaka, swatch is sampuleyezvinhu kana ruvara. Muenzaniso we swatch chidimbuchidikichemucheka.

NdeupiUpendiwePendeInofaniraKupendaIniKamuriRandinogara?

Iweunoziva, kuneepamusoromashanumavaraiweaunogonakukumbirakuneyakoyekugaraimba. Apachienda!

 • Girinhi

Ehe, giriniruvararwekuenderanauyekutsva.

 • Gireyi

Hapanamubvunzokuti, grey madziroanoitakutiimbayakoyekugarainzweyakawedzera.

 • Bhuruu

Ehe, bhuruuruvararweAmericanrunodiwa, sakahapana-brainer yekamuriinounzamunhuwesepamwechete.

 • Beige

Uye, beige ndiyokuenda-kunekusarerekerakunezvemukatimagadzirirwo.

 • Nhema

Iyi, yerudzirwevatemainokwanisakuratidzakunakakweimbayako.

Zvino, ZvakadiinezvekushandisaRudzirwebvudzirevanhu?

Pano, iweunofanirwakuzivakutibvudzibvudzindiko pigmentation yevhudzi follicles yakagadzirirwakunemavirimhando melanin. Yekutangairi eumelanin uyeyechipirindeyepheomelanin. Kazhinji, kana yakawanda eumelanin iripo, iweunowanaiyobvudzibvudzirakasviba. Uye, kana zvishoma eumelanin iripo, iweunowanaiyo h

Check Your Image Color
Enter image name : You must insert 4 word


This "" graphic has 20 dominated colors, which include Pistachio Flour, Alligator Gladiator, Uniform Grey, Silver, Viridian Green, Kettleman, Maximum Green, Steel, Tin, Luscious Lime, Chlorophyll, Celestial Dragon, Parakeet, Dark Lime Green, Ikkonzome Pink, Missed, Blissful Berry, Red Cedar, Lavender Pink, Hemoglobin Red. It makes so beautiful color combination inspired from this image.

Color data for:

ColorHexRGBName
#489000rgb (72, 144, 0)Pistachio Flour
#484818rgb (72, 72, 24)Alligator Gladiator
#a8a8a8rgb (168, 168, 168)Uniform Grey
#c0c0c0rgb (192, 192, 192)Silver
#c0d8d8rgb (192, 216, 216)Viridian Green
#606060rgb (96, 96, 96)Kettleman
#609030rgb (96, 144, 48)Maximum Green
#787878rgb (120, 120, 120)Steel
#909090rgb (144, 144, 144)Tin
#90a878rgb (144, 168, 120)Luscious Lime
#489018rgb (72, 144, 24)Chlorophyll
#901860rgb (144, 24, 96)Celestial Dragon
#78a848rgb (120, 168, 72)Parakeet
#78c000rgb (120, 192, 0)Dark Lime Green
#f09090rgb (240, 144, 144)Ikkonzome Pink
#f0f0c0rgb (240, 240, 192)Missed
#a81878rgb (168, 24, 120)Blissful Berry
#d87878rgb (216, 120, 120)Red Cedar
#d890d8rgb (216, 144, 216)Lavender Pink
#c01818rgb (192, 24, 24)Hemoglobin Red