ZvesenezveRuvaraPallete, Ruvara Swatch, Paint Colour, BvudziRudzi, uye Makeup Colour

Kana zvasvikakunerumweruvara, chinhuchekutangachinouyamupfungwadzakochingavechinyorwachemavaraaunoziva. Dzinogonakuvedzvuku, bhuruu, girini, dema, chena, ruvararwepepuru, grey, pink, yepepuruuye etcetera. Iyezvino, iweunofanirwakuzivakutikuneanopfuuramamirioniguminematanhatuemavara.

Iweunoona, mavarahaagonikupatsanurwakubvakuhupenyuhwevanhu. Pasinakutaura, iweunofanirwakuveunojairananemuvarawepende. Kana kutipamwe, iweunofanirawokunyoreraruvaradhizaini kana pendipendiyeunyanzvihwako. Uyezvakare, haugonekudzivisakuisavhudzinyororuvara kana kunyatsogadziraruvararwekutirunyararo. Iweunoona, ruvarandohunhuhwekuonakwevanhukwekuonahunotsanangurwakuburikidzanemhandodzemavara.

ChiichinonziColour Palette?

Chekutangachinhuchekutanga, iweunofanirwakuzivakutiiyophaletiyemavarandeimwezitarechirongwachemuvara. Iweunoona, muneruvarakufungidzira, chirongwachemavarandikokusarudzwakwemavaraanoshandiswamukugadzirahuwanduhwemidhiya. Pasinakutaura, achromatic anoshandisayemavaramachenainemavaramatema. Iyo muenzanisoweiyoyakadzikauyeyakasarudzikaruvarachirongwamuneyewebhudhizaini. Uyezvekutaura, zvirongwazvemavarazvinoshandiswakugadzirachimirouyechinokwezva.

NheyodzeKusimbisadzeThisheniYemuvarauyeRuvara terminology

 • Hue

Chiiruvarachinhu, kungebhuruu kana tsvuku

 • Chroma

Ruvararwakachenazvakadii; kushayikwakwechena, dema kana grey akawedzeredzwakwazviri

 • Mugovera

Ikokusasimba kana kushayasimbakwevara

 • Kukosha

Rakajekasei kana rakasvibaruvara

 • Toni

Yakagadzirwanekuwedzera grey kuneyakachena hue

 • Mvuri

Yakagadzirwanekuwedzerademakuneyakachena hue

 • Tint

Yakagadzirwanekuwedzerachenakune hue

Ndeapimavaraakasiyanaeplette?

Kunerumweruzivo, kune mana makuruemhandodzemavaramapepa. Apachienda!

 • Monochromatic

Ehe, inoratidzaakasiyanamimvuriuyekudzikakweimwe hue. Iweunoona, zvinogonakuvezvirinyoremarongeroemasikirinikugadzira. Imhakayekutizveseizvizvinotorwakubvamunerumweruvara. Ehe, zvinogonakuomesaasihazvigonekekugadzira jarring kana pamweyakashatachirongwa. Zvakadaro, iweunofanirwakuveunongwarira. Ndizvozvo! Monochromatic palettes inogonakufinha kana yaitwazvisizvo.

 • Analogous

Iyo inotevera, inoratidzarakakuraruvarauyemavarakubvakunerumwerutivirwayo pane vhirivhiri. Zvizhinjikuziva, mapepaanowanzoitabasarakakurakuratidzakutenderera. Panguvaimwechete, iyoinoshandawokufananamukatimekugadzira. Hongu, ivovarinyorekushandanayosezvopasinamusiyanowakakuramukati hue. Pane kudaro, iweunogonakuonaiyomutsaukoinorohwakunyanyakuburikidzanekusiyanakwemumvuriwevara. Uye, iyoinogumiracherokukanganisa

 • Zvakakwana

Iyo inotevera, inowiridzira kana iyoinopesananemavarakubvavhirivhiri. Yakaitasengetsvukuuyegirini, bhuruuuyeorenji, zvichingodaro. Ehe, mapepaanowiriranaakakoshakuneimwepfungwayekudzikama. Pasinakutaura, iweunogonakutarisa analogous palettes. Pano, iweunogonakuwedzeraakasiyanamatipipamwechetenemumvuriunogonakuwedzerazvirongwa. Iyiichaveinobatsiramukudziviriramutsaukounopenya. Saka, iweunogonakudzivirirakugadzira eyestrain kamwechetemavirianopikisanamavaraanoiswapadivipeumweneumwe.

 • Triadic

Yekupedzisira, inoratidzamavaramatatukubvakuanenzwananamapepa pane vhirivhiri. Ivo vakaitakungetsvuku, yero, uyebhuruuzvakare. Iweunogonakuonaiyonzira ye triadic inogadziraiyoyakawandakusiana pa Palette. Neichichikonzero, zvinotorazvishomakurongauyekuyedza. Hapanamubvunzo, zvakangodarosezvozvichisanganisirayakakuranhambayenhudzinopokana.

IweUnozivaZvinorehwaNemavara?

 • Bhuruu: kuvimba, kugadzikana, ungwaru
 • Orange: mufaro, kushingairira, kusika
 • Nhema: kukwirira, simba, chakavanzika
 • Tsvuku: simba, simba, shungu
 • chena: kuchena, kuchena, kukwana
 • Yero: njere, mufaro, simba
 • Green: kukura, nyowani, chishuvo, chengetedzo
 • Chinangwa: chishuvo, kusarudzika, kusika

Ndinowanaseipendiyanguyemuvara?

 • NhanhoYekutanga

Iweunofanirwakusarudzayako undertones. Kutiuonemwakawakowemavara, chekutangaiweunofanirwakuona kana mafichaakoainekudziya kana kutonhorera undertones.

 • Nhanhoyechipiri

Tally kumusoro

 • NhanhoYechitatu

Gadzayakakwirirakusiyanisa kana kudereramusiyano

 • NhanhoYechina

Kuongororamwakawakowemavara

 • NhanhoYechishanu

Tarisapendiyakoyemuvara!

ChiichinonziColour Swatch?

Zvakanaka, swatch is sampuleyezvinhu kana ruvara. Muenzaniso we swatch chidimbuchidikichemucheka.

NdeupiUpendiwePendeInofaniraKupendaIniKamuriRandinogara?

Iweunoziva, kuneepamusoromashanumavaraiweaunogonakukumbirakuneyakoyekugaraimba. Apachienda!

 • Girinhi

Ehe, giriniruvararwekuenderanauyekutsva.

 • Gireyi

Hapanamubvunzokuti, grey madziroanoitakutiimbayakoyekugarainzweyakawedzera.

 • Bhuruu

Ehe, bhuruuruvararweAmericanrunodiwa, sakahapana-brainer yekamuriinounzamunhuwesepamwechete.

 • Beige

Uye, beige ndiyokuenda-kunekusarerekerakunezvemukatimagadzirirwo.

 • Nhema

Iyi, yerudzirwevatemainokwanisakuratidzakunakakweimbayako.

Zvino, ZvakadiinezvekushandisaRudzirwebvudzirevanhu?

Pano, iweunofanirwakuzivakutibvudzibvudzindiko pigmentation yevhudzi follicles yakagadzirirwakunemavirimhando melanin. Yekutangairi eumelanin uyeyechipirindeyepheomelanin. Kazhinji, kana yakawanda eumelanin iripo, iweunowanaiyobvudzibvudzirakasviba. Uye, kana zvishoma eumelanin iripo, iweunowanaiyo h

Comments are closed.